Den nya moderna kyrkan invigres den första advent 1953

Kyrkan i Östermark invigdes den första advent, den 29 november 1953. Då hade nästa tre år förflutit sedan den gamla kyrkan brann.

”I Östermark lever minnet kvar av den söndagskväll, den 15 januari 1950, då ortens församling förlorade sin ståtliga och vackra kyrka. Det blev inte helt klart var branden fick sin början, antingen i elapparater eller värmeaggregat, sannolikt de sist nämnda.” (Vaasa 28.11.1953)

Planeringen av en ny kyrka inleddes genast, men byggarbetet fördröjdes på grund av oenighet om placeringen: skulle kyrkan resas på nytt på samma ställe eller skulle man välja en ny plats för den nya kyrkan. Valet föll på det senare alternativet.

Den nya moderna kyrkan hade planerats av arkitektbyrån Elsi Borg. Kostnaderna uppgick till ca 80 miljoner mark. Arbetet påbörjades sommaren 1952 och grundstenen murades i september. Invigningen förrättades av ärkebiskopen Ilmari Salomies tillsammans med en skara präster

  Kirkon vihkiäiset 29.11.1953